fbpx

Algemene voorwaarden

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger.
Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

Boeking
Reserveren kan door middel van een email, het digitale boekingsformulier op de website of per email naar vragen@abel-reizen.nl. De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van een boekingsbevestiging binnen 2 weken. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.

Betaling
Bij ontvangst van de boekingsbevestiging dient de reiziger een aanbetaling, de hoogte van de som is afhankelijk van de reis die geboekt is, te doen. Dit bedrag dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur overgeboekt te worden op rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Een link in de bevestigingsmail geeft instructie. Het restant van de reissom dient uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.
Bij boeking van een reis acht weken, of korter voor vertrek dient de gehele reissom, binnen 2 weken na ontvangst van de factuur, ineens te worden overgeboekt. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie.

Reissom
De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven.
De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 2 weken te annuleren

Reisgarantie
De reisgarantie garandeert reizigers die hebben vooruitbetaald dat in geval van financieel onvermogen van de reisorganisator de verplichtingen niet na kan komen de reiziger de reissom terug krijgt. Dit is een wettelijke regeling die voor alle reisorganisaties van toepassing is. Abel reizen is aangesloten bij Stichting Take Over (STO). Bij de bevestiging van de boeking gaat de (aan) betaling van de reissom naar Stichting Derdengelden Certo Escrow. De reissom wordt hier gewaarborgd totdat de reis is afgelopen en 1 dag na de reis wordt het geld overgemaakt naar de reisorganisatie. In geval van financieel onvermogen van Abel reizen kan de reiziger een beroep doen op de STO om de reissom terug te krijgen.

Reisduur en programma
Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.

Programmawijzigingen
Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. De reisorganisator zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de klant worden gecommuniceerd.
Indien de reiziger afwijkt van het programma zoals deze in de reisbescheiden is opgestuurd, dan zijn de bijkomende kosten voor de klant. Bestaande reserveringen bij accommodaties, vervoersmaatschappijen en activiteitencentra kunnen niet door de reiziger worden omgeboekt zonder toestemming van Abel reizen. Indien de reiziger besluit af te wijken van het programma zoals deze in de reisbescheiden is opgestuurd, dan kan er geen restitutie plaatsvinden van de reissom.

Annulering door de reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per email te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief of email. Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie:
o Voor 10 weken van vertrek worden er geen kosten in rekening gebracht.
o Tussen 8 en 10 weken voor vertrek: 10 % van de reissom.
o Tussen 4 tot 8 weken voor vertrek: 30 % van de reissom.
o Tussen 2 tot 4 weken voor vertrek: 50 % van de reissom.
o Tussen 1 en 2 weken voor vertrek: 90 % van de reissom.
o Van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100 % van de reissom.
Na boeking kan de klant binnen een periode van 7 werkdagen kosteloos annuleren, tenzij er kosten zijn gemaakt door Abel reizen.

Wijzigingskosten
Indien de reiziger een wijziging aanbrengt in de datum van vertrek of het aantal deelnemers in de boeking, dan zullen de aanvullende kosten worden berekend en worden gefactureerd aan de hoofdboeker zoals deze bekend is bij de reisorganisator.

Reisdocumenten en informatie
De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
De reiziger dient de informatie over de reis in de reisbescheiden door te nemen en op de hoogte te zijn van het programma en de route.

Vaccinaties en medicijnen
Informatie omtrent visa en vaccinaties dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden.

Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en de zorgverzekering na te gaan voor medische gevallen tijdens de reis.

Aansprakelijkheid
De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met de lokale (weers)omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
o Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
o Handelen van derden als accommodatie- en/of vervoersmaatschappijen.
o Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie.
o Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s.
o Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
o Ziekte van de reiziger

De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Klachten
Eventuele klachten dienen altijd telefonisch te worden besproken met het telefoonnummer van Abel reizen, indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient de reiziger deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis in te dienen bij de reisorganisator.

Wijziging Prijzen website
Abel reizen behoudt het recht om eventuele wijzigingen in de vervoersmaatschappijen, verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen door te berekenen. Nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op de website kenbaar worden gemaakt.

Abel Reizen Voorwaarden

Meer over Abel »

Abel Reizen is...

  • natuurbeleving in Noord Europa.
  • betrokken bij het samenstellen van uw vakantie.
  • maatwerk voor iedere reiziger.
  • van en voor natuurliefhebbers.

Ik help u graag verder

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay