Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Abel reizen

Van kracht op alle reisovereenkomsten vanaf 1 mei 2020.

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger.Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

Boeking
Reserveren kan door middel van een email, het digitale boekingsformulier op de website of per email naar daan@abel-reizen.nl. De boeking van de reis is definitief bij het akkoord gaan van de reisovereenkomst per mail of telefonisch. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.

Betaling
Na akkoord van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling over te maken, de hoogte van de som is 20% van de reissom. Dit bedrag dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur overgeboekt te worden op rekening van STO Garant. Een link in de bevestigingsmail geeft instructie. Het restant van de reissom dient uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. Bij boeking van een reis acht weken, of korter voor vertrek dient de gehele reissom, binnen 2 weken na ontvangst van de factuur, ineens te worden overgeboekt.Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie.

Reissom
De gepubliceerde reissommen op de website zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie.

Prijswijziging
De reisorganisator behoudt zich het recht tot 20 dagen voor vertrek prijswijzigingen als gevolg van tussentijdse verhogingen aan diensten derden en koerschommelingen van gebruikte valuta de reissom te verhogen. Stijgingen van de prijs moeten aantoonbaar en verklaarbaar zijn. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 8% kosteloos binnen 2 weken te annuleren

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Abel reizen gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Abel reizen wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Abel reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Abel reizen niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Reisduur en programma
Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.

Programmawijzigingen
Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. De reisorganisator zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de klant worden gecommuniceerd.
Indien de reiziger afwijkt van het programma zoals deze in de reisbescheiden is opgestuurd, dan zijn de bijkomende kosten voor de klant. Bestaande reserveringen bij accommodaties, vervoersmaatschappijen en activiteitencentra kunnen niet door de reiziger worden omgeboekt zonder toestemming van Abel reizen. Indien de reiziger besluit af te wijken van het programma zoals deze in de reisbescheiden is opgestuurd, dan kan er geen restitutie plaatsvinden van de reissom.

Annulering door de reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per email te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief of email. Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd door de reisorganisatie:
o Tot en met 21 dagen voor de dag van vertrek: 20% van de reissom
o Vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen voor dag van vertrek: 40% van de reissom.
o Vanaf 6 dagen voor dag van vertrek: 100 % van de reissom.
Na boeking kan de klant binnen een periode van 7 werkdagen kosteloos annuleren, tenzij er kosten zijn gemaakt door Abel reizen.

Wijzigingskosten
Indien de reiziger een wijziging aanbrengt in de datum van vertrek of het aantal deelnemers in de boeking, dan zullen de aanvullende kosten worden berekend en worden gefactureerd aan de hoofdboeker zoals deze bekend is bij de reisorganisator.

Reisdocumenten en informatie
De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
De reiziger dient de informatie over de reis in de reisbescheiden door te nemen en op de hoogte te zijn van het programma en de route.

Vaccinaties en medicijnen
Informatie omtrent visa en vaccinaties dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden.

Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en de zorgverzekering na te gaan voor medische gevallen tijdens de reis.

Aansprakelijkheid
De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met de lokale (weers)omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
o Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
o Handelen van derden als accommodatie- en/of vervoersmaatschappijen.
o Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie.
o Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s.
o Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
o Ziekte van de reiziger
De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Klachten
Eventuele klachten dienen altijd telefonisch te worden besproken met het telefoonnummer van Abel reizen, indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient de reiziger deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis in te dienen bij de reisorganisator.

Wijziging Prijzen website
Abel reizen behoudt het recht om eventuele wijzigingen in de vervoersmaatschappijen, verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen door te berekenen. Nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op de website kenbaar worden gemaakt.

Meer over Abel »

Abel Reizen is...

  • Reizen met meer natuurbeleving.
  • Betrokken bij het samenstellen van uw vakantie.
  • Maatwerk voor ieder reisgezelschap.
  • Van en voor natuurliefhebbers.

Ik help u graag verder

bochure

Gratis de reisbrochure 2021 direct in je inbox!

  • Volledig reisaanbod
  • Laat je inspireren wanneer het jou uitkomt!
Vraag gratis brochure aan